Değerli meslektaşlarımız,

Sağlıkta Şiddet bizlerin öznesi olduğu sağlık ortamının bir türlü çare bulunamayan önemli sorunu olmayı sürdürmektedir.

Oysa, hem hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının verimli ve yararlı olabilmesi hem de sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin yükseltilmesi bakımından sağlıkta şiddete dur denilmesi ivedi bir gerekliliktir.

Toplumumuzun yakından izlediği kitle iletişim aracı olan televizyonlarda yayımlanabilecek Sağlıkta Şiddete karşı bir kamu spotunun, şiddetin önlenmesinin yanı sıra insanların bu konuda eğitilmesi ve caydırılması bakımından yararlı olacağı muhakkaktır!

Bu kapsamda meslektaşlarımız İzmir Milletvekili Dr Aytun ÇIRAY ve Balıkesir Milletvekili Dr Fikret ŞAHİN ile iletişime geçerek TBMM düzleminde bu öneriyi dile getirmeleri isteğimizi iletmiş bulunuyoruz.

Her iki meslektaşımızın da yakın ilgisi ve konuyla ilgili takipçi olma sözü vermiş olmaları olumlu bir gelişmedir.

CHP Balıkesir Milletvekili meslektaşımız Dr Fikret ŞAHİN TBMM’nin bugünkü oturumunda Sağlıkta Şiddet’e karşı KAMU SPOTU isteğimizi dile getirmiştir. (27. Yasama Yılı : 2 Tarih 12.02.2019, Birleşim : 51 HAM, Tutanak Sayfası : 29)

Bu amaçla bizlerin gerek CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Hazırlamış olduğumuz dilekçe örneklerini bilginize sunarak kişisel başvurularınızın Kamu Spotu hazırlanarak yayımlanması doğrultusunda işe yarayacağı kanısındayız.

Saygılarımızla

HEKİMGÜÇBİRLİĞİ

CİMER’e gönderilmek üzere başvuru örneği :

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başkanlığı’na ANKARA

İçinde bulunduğumuz günlerde televizyonlarda Kadına Yönelik Şiddet’e değinen son derece başarılı ve etkileyici bir Kamu Spotu’nun yayımlanmakta olduğuna tanıklık ediyoruz.

Televizyon gibi yaygın izlenen bir kitle iletişim aracının böylelikle yararlı bir hizmette bulunduğunu hoşnutlukla izliyoruz.

Sizin de bildiğiniz gibi sağlıkta şiddet de son derece yaygın bir olumsuzluk olarak her geçen gün yaşamımızda daha fazla yer almaktadır.

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları bu nedenle kaygı ve korku içindedir.

Buna bağlı olarak verilen hizmetin niteliği de her geçen gün aşınmaktadır.

Saldırıya uğrama, hakaretle karşılaşma korkusu hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını etkilemektedir.

Bu konuya değinen, toplumu eğiten ve saldırıları caydırmayı amaçlayan bir kamu spotunun yayımlanması yararlı olacaktır inancındayım!

Durumu bilginize sunar, gereğinin yapılmasını dilerim.

Saygılarımla

Dr………

T.C. Sağlık Bakanı’na gönderilmek üzere mektup örneği :

Sayın Dr Fahrettin KOCA
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ANKARA

Sayın Bakan,

Sağlık ortamında başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelen her türden şiddet alınan önlem ve yasal düzenlemelere karşın tırmanışını sürdürmektedir.

Sizin de yakından izlediğiniz gibi bu durum hekimler ve sağlık çalışanları üzerinde kaygı ve korku kaynağıdır.

Bu önemli sorun çalışma verimliliğinin yanı sıra verilen hizmetin niteliğini de düşüren bir durumdur.

Bu önemli soruna dikkat çeken, toplumu eğiten ve saldırganlık potansiyeli taşıyanları caydıracak bir kamu spotunun hazırlanarak kitle iletişim araçlarında gösterime sokulması yararlı olacaktır inancındayım.

Önerimi bilginize sunar, gereğinin yapılmasını dilerim.

Saygılarımla

Dr………

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi , Üniversiteler Mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800